اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

کشور چین درشماری از پوهنتونهای دولتی ساختمان های تدریسی میسازد

کابل باختر 26 سنبله
سرپرست وزارت تحصیلات عالی دردیداری با سفیرجمهوری چین، ازکمک های آن کشوربه وزارت تحصیلات عالی قدردانی کرده وبرتداوم این همکاری ها تاکید کرد.
به گزارش آژانس باختر، داکترعبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی دراین دیدار، روی روابط تاریخی، فرهنگی وعلمی دوکشورهمسایه صحبت کرده، ازکشورچین به دلیل فراهم کردن زمینه تحصیل برای جوانان افغان، همکاری درعرصه تکنالوژی معلوماتی وهم چنان اعمارساختمان های تدریسی قدردانی کرد.
داکترروشان از راه اندازی کنفرانس ملی، جهت معیاری سازی نظام آموزش عالی کشوردرآینده نزدیک خبرداده گفت، دراین کنفرانس متخصصان جمهوری چین وسایرکشورها نیزشرکت نموده و از تجارب و نظریات شان استفاده صورت خواهد گرفت. وی خواستارکمک استادان چینای دربخش های انجنیری معادن درمقطع ماستری درپوهنتون های افغانستان نیز شد.
همیگونه دینگ زیجون سفیرکشور چین ضمن ارائه کمک وهمکاری های کشورمتبوعش با وزارت تحصیلات عالی افغانستان افزود،  کشور چین دربخش های مختلف به ویژه ارتقای کیفیت وتقویت تحصیلات عالی از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهد ورزید.
دینگ زیجون گفت، درحال حاضر پوهنتون کابل یک بخش زبان وادبیات چینایی دارد ودرپوهنتون های دیگرافغانستان نیزاین بخش فعال خواهد شد.
وی افزود: کشور چین درنظردارد تا درپوهنتون کابل یک مجتمع تدریسی ودرپوهنتون های ننگرهار، هرات، بدخشان، بامیان وبلخ، ساختمان های تدریسی بسازد وهم چنان برای محصلان واستادان افغان زمینه آموزش های کوتاه مدت در بخش های گوناگون را فراهم کند.
گفتنی است که، کشور چین همه ساله 150 بورس دربخش های مختلف به افغانسان اهدا کرده است که، این روند روبه افزایش است. # احمدی

مشاهده در منبع اصلی