اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

نجیبه ایوبی و رحیم الله سمندر به حیث اعضای شورای عالی رسانه ها انتخاب شدند

کابل باختر 26 سنبله
دوتن به عنوان نماینده گان نهادهای صنفی خبرنگاران درجلسه امروز شورای عالی رسانه به ریاست فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ به حیث اعضای این شورا گزیده شدند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، درانتخابات آزاد و سری که دراین مورد برگزارشد رحیم الله سمندر و نجیبه ایوبی به عنوان نماینده گان نهاد های صنفی خبرنگاران به حیث اعضای شورا عالی رسانه ها انتخاب شدند.
اسناد تحصیلی ؛ سابقه کاری وتجارب درعرصه مدیریت یازده نامزد توسط کمیته گزینش که درترکیب نماینده گان نهادهای مختلف انتخاب شده اند بررسی گردیده و درنهایت چهارنامزد به شورای واجد عضویت درشورا عالی رسانه پنداشته شدند.
گزارش حاکیست که درنتیجه انتخاب رحیم الله سمندر و نجیبه ایوبی به اکثریت آرا به شورای عالی رسانه ها راه یافتند. علم

مشاهده در منبع اصلی