اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

تفام نامه همکاری پیرامون آگاه سازی مردم از خطرات ماین امضا شد

کابل باختر 26 سنبله
تفام نامه همکاری میان وزارت اطلاعات وفرهنگ و وزارت دولت درامور رسیده گی به حوادث امروز امضا شد.
این تفاهمنامه را فاضل سنچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ و محمد اسلم سیاس سرپرست و معین وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث امضا کردند.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر ، هدف اساسی این تفاهم نامه آگاه سازی مردم از خطرات ماین ها و مهمات منفلق ناشده درسراسرکشور است.
فاضل سنچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ هنگام امضا این تفاهم نامه گفت که ضرورت جدی وجود دارد تا مردم ازخطرات ناشی از انفجارماین ها و مهمات منفلق ناشده آگاه گردند.
سانچارکی ماین ها و مهمات منفلق ناشده را به عنوان دشمنان پنهان مردم یادکردوگفت وزارت اطلاعات و فرهنگ با استفاده از امکانات موجود درمرکز و ولایت ها دراین زمینه با وزارت دولت دراموررسیدگی به حوادث همکار میباشد .
به همین ترتیب محمد اسلم سیاس  سرپرپرست وزارت دولت درامور رسیدگی به حوادث صحبت کرد و گفت که این نهاد درعرصه آگاه سازی مردم ازچنین خطرات به همکاری وزارت اطلاعات وفرهنگ شدید نیاز دارد و آرزو برده می شود این همکاری سبب آگاهی مردم شود .علم 

مشاهده در منبع اصلی