اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

ثبت سی وپنج واقعه مثبت بیماری توبرکلوز در پنجشیر

شهربازارک 26 سنبله باختر
اداره صحت عامه ولایت پنجشیر میگوید: درشش ماه نخست  سال سی و پنج واقعه مثبت توبر کلوز درین  اداره به ثبت رسیده است.
این اداره می افزاید که آمار ثبت  شده از میان هفت هزاروشانزده واقعه احتمالی در هفت مرکز تشخیصیه صحی طی شش ماه نخست سال شناسایی وبدست آمده است.
از سوی هم این ارقام ارائه شده سال قبل در زمان مشابه به سی وشش واقعه یی مثبت می رسیده است.
داکتر فرید مسئول شعبه توبرکلوز در اداره صحت عامه ولایت پنجشیر گفت: که این مریضان در حال حاضر تحت  تداوی قرار داشته و وضیعت شان بهبود یافته است.
وی افزود که تداوی اشخاص مصاب به مریضی توبرکلوز در دومرحله صورت میگیرد که از دوماه شروع الی شش ماه  ختم میگردد.
  مسئول شعبه توبرکلوز گفت: فقرو تنگدستی، پائین آمدن مقاومت وجود بدن ,ولادت های پیهم علت مصاب شدن به این مریضی میباشد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی