اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

کارساخت شش پروژه درولایت بادغیس آغازشد

کابل باختر 26 سنبله
کارساخت شش پروژه آب رسانی امروز درولایت بادغیس آغازشد
به اساس معلومات دفترسخنگوی وزارت احیاوانکشاف دهات به آژانس باختر، این پروژه ها شامل شبکه آبرسانی ، ذخیره آب باران ، حفرچاه آب که به انرژی آفتابی کارمی کند، و حفرده ها حلقه چاه آب آشامیدنی صحی میباشد که درمرکز و ولسوالی های مختلف آنولایت به ارزش بیشتر از شصت و یک میلیون افغانی تطبیق میگردد.فهیم

مشاهده در منبع اصلی