اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

بانک انکشاف اسلامى، ۷۴ ميليون دالر به افغانستان قرضه می دهد

بانک انکشاف اسلامى، 74 ميليون دالر امريکايى قرضۀ سهل و بدون تکتانه به افغانستان مى دهد تا از اين پول، در پروژه سرک حلقوى شهر کابل استفاده شود.

مشاهده در منبع اصلی