اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

اصل پا بندي به ارزش هاي قانون اساسي

قانون اساسي به كليه قواعد و مقررات موضوعه يا عرفي گفته مي شود كه مربوط به قدرت و انتقال و اجراي آن است. بنابراين اصول و موازين حاكم بر روابط سياسي افراد در ارتباط با دولت و نهادهاي سياسي كشور و شيوه تنظيم آنها و همچنين كيفيت توزيع…

مشاهده در منبع اصلی