اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 حوت , 1396

اصل پا بندي به ارزش هاي قانون اساسي

قانون اساسي به كليه قواعد و مقررات موضوعه يا عرفي گفته مي شود كه مربوط به قدرت و انتقال و اجراي آن است. بنابراين اصول و موازين حاكم بر روابط سياسي افراد در ارتباط با دولت و نهادهاي سياسي كشور و شيوه تنظيم آنها و همچنين كيفيت توزيع…

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی