اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

ادامه بازیهای جام شش دوش کرکت

کابل باختر 24 سنبله
تیم کرکت مدافعان بوست به مصاف تیم  اژدهاران بند امیررفت
به گزارش آژانس باختر، تیم کرکت  مدافعان بوست با امتیاز قرعه بیتنگ یا توپ زدن را آغاز کردند. مدافعان بوست در بازیهای گذشته خویش از یتم های حریف شکست خوده است.
براساس یک خبردیگر، تیم کرکت مس عینک دربازی بعد از ظهر دیروز توانست با تفاوت هشت ویکیت تیم نهنگنان آمور را غرق کند.
درهشتمین بازی، تیم نهگان آمو با بردن قرعه توپ زدن را انتخاب کردند و در بیست آور وبا از دست دادن هفت بازیکن خویش 112 دوش انجام دادند. تیم مس عینک در آور18 و باتفاوت  هشت ویکت برنده بازی شدند
برموجب یک خبردیگر، تیم اژدهاران بند امر دربازی صبح  دیروز توانست با تفاوت 51 دوش برتیم قدرتمند شیران سپین غر پیروز گردد، برنده قرعه تیم سپین غر بازان شد و فیصله توپ انداختن را کرد.
تیم بندامیر در ۲۰ آور با از دست دادن ۹ بازیکن ۱۳۱ دوش را برای تیم مقابل هدف تعین کرد.
بازیکنان تیم سپین غر بازان در ۱۴ آور با از دست دادن تمام بازیکنان‌اش تنها با ۸۰ دوش بازی را برای بند امیر واگذارکرد.
شاهد الله کمال یکی از بازیکنان بند امیر که ۵۷ دوش را انجام داده و دو بازیکن را اخراج کرد یکی از بازیکنان برنده این مسابقه شناخته شد.
تیم عقابان کابل دربازی روز 4 شنبه تیم نهنگان آمورا با تفاوت شش ویکیت از پیش رو برداشت.# خلیل

مشاهده در منبع اصلی