اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

سه کیلو متر جاده در جوز جان کانکریت ریزی می شود

شبر غان    باختر   22 سنبله
کارکانکریت ریزی جاده یی به طول حدود سه کیلو متر در جوزجان آغاز شد.
رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت جوز جان به آژانس باخترگفت، این جاده که قریه یی ترکستانی را با شاهراه عمومی شبرغان – سرپل وصل میکند به هزینه بیش ازسی و سه میلیون افغانی از بودجه برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات طی چهار ماه آینده تکمیل می گردد.
منبع افزود بیش ازهفت هزار خانواده از مزایایی این پرو ژه مستفید می گردند   لیلما

مشاهده در منبع اصلی