اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

توافقنامه همکاری بین پوهنځي زراعت پوهنتون کابل و سازمان خوراک و زراعت ملل متحد به امضاء رسید

کابل باختر 22 سنبله
سازمان خوراک وزراعت  ملل متحد (FAO) توافقنامه  همکاری  را با پوهنځي زراعت پو هنتون کابل  امضاء نمود .
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی سازمان خوراکه وزارعت ملل متحد به آژانس باختر، هدف ازاین توافقنامه ایجاد همکاری وتشریک مساعیجهت اقدامات مشترک و فعالیت های مربوط به ارتقاء ظرفیت ، مصؤنیت غذایی و کاهش فقر میباشد.
بر اساس این توافقنامه دو جانبه هردو جانب در زمنیه همکاری های تخنیکی و اکادمیک درقسمت آموزش مربیان، تبادله منابع و معلومات ، توسعه پیام های  ترویجی وانتشار معلومات و اطلاعات مهم  دخیل میباشند ، همچنان هردو طرف درقسمت انکشاف وطرح ها برای  دستیابی به وجوه مالی از تمویل کننده ها و انجام  مطالعات تحقیقاتی درقسمت تقویه مارکیت همکاری دو جانبه خواهند نمود.
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (FAO ) در قسمت برنامه های تحقیقاتی مشترک و نشرات به ارتباط زراعت ، آبیاری ومالداری و شریک سازی  تجارب به دست آمده  کارمندان متخصص  پوهنځي  زارعت پوهنتون کابل را حمایت مینماید همچنان  در قسمت فراهم سازی  تسهیلات برای برنامه های آموزشی ، رضا کار و برنامه های کوتاه مدت تحصیلی محصلین پوهنتون کابل را کمک و همکاری خواهند نمود.# نجیب بهزاد

مشاهده در منبع اصلی