اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 22 سرطان , 1399

سعادت: پشتون ها صاحب اصلی افغانستان هستند

تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها حق دخالت در امور مملکتداری ندارند!

ستار سعادت رییس پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی از افراد نزدیک به کرزی در برنامه "خبر تودی" می گوید: تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها از دیگر کشورها به افغانستان مهاجرت کردند. حق دخالت در امور مملکت داری ندارند. پشتون ها صاحب اصلی افغانستان هستند. حق تایین سرنوشت هم بدست همین پشتون ها است.

جالب این است که همین جناب پس از بیان این توهین ها و تفرقه افکنی توسط کرزی به عنوان رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی انتخاب می شود. پسان تقلب های غنی را لاپوشانی کرد.

بطور مثال هراتی ها بیش از 5 هزار سال پیشینه تاریخی دارد. زبان و فرهنگ ما همین بوده و است. حالا نمی دانم جناب سعادت چطور ما را مهاجر ثابت می کنند؟

همین جناب سعادت از سوی کرزی و غنی پست های مهم دولتی را تصاحب کرده. از سوی بسیاری از پشتون ها شخصیت برجسته سیاسی ملی حساب می شود.

فرهنگدوست هروی

مشاهده در منبع اصلی