اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

دلیل فقیر و ثروتمند بودن کشورها چیست؟

به گزارش افغان خبر،

چرا بعضی کشورهای جهان ثروتمند و بعضی به فقر دچار شده اند. در جهان 196 کشور وجود دارد که 25 کشور خیلی ثروتمند با درآمد سرانه بیشتر از صد هزار دالر در سال و تعداد از کشور ها منجمله افغانستان خیلی فقیر هستند که درآمد سرانه آنها 600 دالر در سال و یا کمتر از 3 دالر در روز تخمین شده است. اگر روند رشد اقصادی افغانستان به همین کندی ادامه یابد، افغانستان در سال 2822 از جمله کشورهای های ثروتمند قرار خواهد گرفت.

تمرین سه عنصر باعث شده است که کشورها را یا ثروتمند و یا فقیر بسازد.
1. نهادها
پایه گذاری نهادهای با ثبات خیلی مهم است، کشورهای قدرتمند تلاش کردند تا نهادهای با ثبات و سیستم منظم و شفاف بسازند و کشورهای فقیر، نهادهای ضعیف، فردمحور و اتنیک محور را اساس گذاشته اند كه اين مادر و ريشه فساد است. فساد و فقر ارتباط مستقیم دارد، به همین دلیل فساد در کشور های ثروتمند کم و در کشورهای فقیر زیاد است. فساد باعث می شود تا کشورهای فقیر نتواند مالیات خود را به طوری كه لازم است جمع آوری کنند. تخمین های وجود دارد که سالانه در حدود 10 تا 20 بیلیون دالر ثروت کشورهای فقیر در بیرون از این کشورها سرمایه گذاری می شود. ناتوانی در جمع آوری مالیات، ناتوانی در سرمایه گذاری بالای پولیس، تعلیم و تربیت، صحت و ترانسپورت است. همچنین کشورهای ثروتمند از استعداد و توانایی تمام نفوس کشور به اساس شایستگی و توانمندی های افراد استفاد می کنند و معیار استخدام، بهترین ها است. در کشورهای فقیر استخدام ها بر اساس روابط صورت می گیرد، این سبب می شود تا کشور محروم و ناتوان در استفاده از استعدادهای خود شود.

2. فرهنگ
چشم انداز، اعتقادات و طرز دید مردم. احصاییه های موجود نشان می دهد که 70 درصد نفوس 19 کشور ثروتمند جهان در مقابل دین بی تفاوت هستند. این بدان معنی است که بی باوری دینی یکی از دلایل ثروت است. امریکا استثنا است، چون با وجود ثروتمند بودن، دین باوری خود را نیز حفظ کرده است. در مقابل کشورهای فقیر عمیقا دیندار هستند و دینداری یک اصل مهم زندگی به شمار می رود. نظر به تخمین که موجود است نزدیک به صددرصد نفوس کشورهای فقیر دیندار هستند.

سوال اینجا است که چرا دینداری مانع ثروت می شود؟ طبیعی است که دینداران توجه زیادی برای دنیای اخروی می کنند و بیشترین وقت خود را صرف آن دنیا می کند. این سبب می شود تا وقت بیشتر، انرژی بیشتر و فکر بیشتر را برای انجام عبادت و امور دینی خود هزینه کنند. در کشورهای ثروتمند مردم به توانایی ها، استعداد، تلاش و اهداف خود باور دارند. مردم کشورهای ثروتمند از فروتنی و همدردی بلند برخوردار هستند.

3. جغرافیا
اتفاقا کشورهای فقیر در موقعیت هایی قرار گرفتند که اقلیم نامساعد دارند. زمان کم برای زراعت دارند، گرمی و سردی آب و هوای شان باعث امراض گوناگون می شود. اینها همه عوامل تنبلی و ضیاع وقت است. به عنوان مثال موجودیت یک نوع خاص پشه در افریقا، زمانیکه انسان ها و یا گاوهایی که به واسطه آنها قُلبه و کشت و کار می شود را می گزند، انسان ها و گاوها را تنبل و خواب آلود می سازد.

در کشورهای فقیر حداقل 5 نوع مریضی که در کشورهای ثروتمند دیده نشده است وجود دارد و همچنین کشورهای فقیر در موقعیت های نامناسب ترانسپورتی و ارتباطی قرار گرفته اند. بولویا محاط به خشکی و یورگاوی نیمه محاط به خشکی از جمله فقیرترین کشورهای امریکای جنوبی هستند. افریقا 15 کشور فقیر محاط به خشکه دارد که درآمد سرانه در آن کشورها کمتر از 600 دالر در سال است، افغانستان فقیر در آسیا نیز محاط به خشکی است. از منابع زیر زمینی و معادن کشورهای فقیر نیز استفاده انفرادی و اتنیک محوری شده است.

موجودیت نهادهای مفسد استفاده از سرمایه های زیرزمینی کشورهای فقیر را نیز در ساختن ثروت بی اثر ساخته اند، به طور مثال کشور کانگو غنی از ماده کالتان که برای ساخت و ساز باطری موبایل استفاده می شود، است اما نبود سیستم و شفافیت این سرمایه را به هدر داده است.

نتیجه اینکه 50 درصد ثروت کشورهای ثروتمند بر اساس شفافیت در نهادها و سیستم، 20 درصد بر اساس فرهنگ و 10 درصد هم با اساس موقعیت جغرافیای بدست میاید.

رومل

مشاهده در منبع اصلی