اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

چگونه خود را از تب خون دهنده حفاظت کنیم؟

با آمد آمد عید قربان و رجوع بیشتر مردم به ذبح حیوانات، نگرانی از افزایش بیماری "تب خون دهنده" در افغانستان بیشتر می شود.
این بیماری از گزیدن یک نوع کنه تاسس می کند که در پشم حیوانات زندگی کرده و حین تماس با حیوان مصاب، انسان را می گزد.
داکتر ظریف الله اکبریان، مسؤول مراقبت از امراض در حوزۀ غرب کابل می گوید آنانی که در این ایام با حیوانات سرو کاردارند، در هنگام ذبح باید با پوشیدن دستکش و ماسک ها تدابیر وقایه یی را برای عدم تماس به آن کنه اتخاذ کنند.
آقای اکبریان در مصاحبه یی با رویا زمانی، تاکید کرد که تدابیر حفظ الصحه مانند شستن دست و تبدیل لباس بعد از ذبح حیوانات می تواند مانع انتقال کنه به انسان ها گردد.
توجه شما را به جریان این مصاحبه جل می داریم که با آواز داکتر اکبریان آغاز شده و در مورد این بیماری معلومات می دهد:

مشاهده در منبع اصلی