اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

ازروز حفظ الصحه دختران تجلیل به عمل آمد

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر8 سنبله
ازروز حفظ الصحه دختران امروز ازسوی وزارت معارف به حضورداشت بانوی اول کشور ، تجلیل به عمل آمد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: درمحفلی که به این مناسبت از طرف وزارت معارف به همکاری وزارت صحت عامه و اداره یونیسف درمرکزاطلاعات ورسانه های حکومت برگزار شده بود ، داکتراسدالله حنیف بلخی وزیرمعارف دررابطه به نقش زنان درجامعه معلومات داده گفت : زنان به عنوان نیم پیکرجامعه میتوانند نقش انکارناپذیری را درتوسعه و تعالی اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی افغانستان ایفا کنند .
اوگفت که توانمند سازی زنان و دختران یعنی نیم پیکرجامعه باید دردستور کار هر حکومت و ادارۀ قراراداشته باشد.
وزیرمعارف خاطرنشان ساخت که ازمجموع 17هزارو 482 مکتب درسراسرکشور 2691 مکتب برای دختران اختصاص داده شده وشماری معلمان اناث درسال 1395 به  66 هزازو835 تن رسیده است و قراراست وزارت معارف درسال آینده 30 هزار معلم زن را استخدام کند.
وی همچنان ازبرنامه های وزارت معارف به خاطرفراهم ساختن سهولت درزمینه حفظ الصحه دختران درمکاتب نیز معلومات داد ، تا دختران بتوانند به مسایل بهداشتی شان درفضای مصون رسیده گی کنند.
دراین محفل بانوی اول کشورنیزدررابطه به اهمیت حفظ الصحه دختران صحبت کرده گفت که بسیار مهم و ارزشمند است که نسل جوان ما دررابطه به حفظ الصحه خود آگاهی داشته باشند و ما نیز درمقابل نسل جوان مسولیت داریم تا بسترمناسب برای آنها  بسازیم .
وی افزود که مسولیت والدین ، بزرگ سالان و مسولان مکاتب است  که وقت جوانان اعم ازدختروپسر به سن بلوغ میرسند و تغییرات دربدن وذهن  آنان پدید میاید و رشد و نمو فزیکی میکنند ، باید به آنها تفهیم کنند که دراین سن باید به صحت و سلامت خود توجه کنند.
بانوی اول کشور گفت که لازم است درقسمت آماده ساختن جای مناسب و مشخص وهمچنان آب و وسایل حفظ الصحه برای دختران درمکاتب وزارت معارف توجه خاص کند  تا مشکلات دخترکمترشود.
همینگونه دراین محفل مقاله محمد محق مشاوررییس جمهوردررابطه به حفظ الصحه دختران ، توسط احمد ارشاد خوانده شد .
داکتر احمد جان نعیم معین وزارت صحت عامه نیز  درمورد حفظ الصحه دختران معلومات داده و توجه به صحت و سلامتی را وظیفه هرفرد کشور دانست .
او گفت که وزارت صحت عامه با توجه به نیازمندی جوانان بخصوص دختران به همکاری وزارت معارف 9 جلد کتاب را تهیه کرده که امید میرود درنصاب تعلیمی ازصنف چهارم والی دوازدهم گنجانیده شود که درآن کتاب های پیام های دررابطه به حفظ الصحه و مطالب ارزشمند برای جوانان شامل میباشد.
همچنان دراین محفل نسرین اوریا خیل رییس شورای طبی افغانستان ،  محمد ابراهیم معین وزارت معارف وشماری دیگر از سخنرانان نیز دررابطه به حفظ الصحه دخترخانم ها در دوران تحیض  و چالش های فرا راه شان ، و آگاهی دهی دررابطه به حفظ الصحه برای دختران شاگردان مکاتب ،  معلومات دادند.
همینگونه دراین محفل نماینده اداره یونیسف نیز دررابطه به برنامه های آن اداره معلومات داده وتوجه به حفظ الصحه و صحت جوانان و بخصوص دختران  دردوران تحیض را امرمهم دانست وازحمایت و همکاری آن اداره درزمینه راه اندازی سایربرنامه ها بخاطرحفظ الصحه جوانان به خصوص دخترخانم ها اطمینان داد . احمد ضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی