اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

بیست هزارخانواده دربغلان ازنوربرق مستفید شدند

به گزارش افغان خبر،
پلخمری8 سنبله باختر
بافعال شدن یک سب استیشن برق وارداتی با ظرفیت شانزده میگا وات در بغلان امروز بیش از بیست هزارخانواده ازنعمت برق دایمی مستفید شدند.
به گزارش خبر نگارمحلی آژانس باختر سب استیشن برق توسط والی بغلان افتتاح وبه بهره برداری سپرده شد.
انجنیر عبدالاول معاون ریاست شرکت برق غوری به خبرنگارآژانس باختر گفت که سب استیشن برق چم قله مربوط ولسوالی بغلان مرکزی که کارنصب ومنتاژآن چهارسال قبل آغازشده بود، به هزینه هشت ملیون دالر امریکا یی ازبودجه انکشافی وزارت انرژی وآب افتتاح شد که مشکل نبود برق بیش ازبیست هزارخانواده مربوط بغلان مرکزی،بغلان صنعتی،بغلان قدیم کاملا مرفوع شد. قایم

مشاهده در منبع اصلی