اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

واکنش ها در برابربرنامه راهبردی امریکا ! ؟

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر  5 سنبله
پس  از انکه  راهبرد جدید امریکا در قبال افغانستان  اعلام شد قوای هوایی نظامیان امریکایی د راین کشور برای انجام دادن حملات برمواضع گروه های هراس افگن  بیشتر اماده گی میگیرند و ازسوی هم واکنش های ملی و بین المللی را در پی داشته است .
گزارشگرآژانس باختر مینگارد : راهبرد جدید ایالات متحده امریکا میتواند یک فرصت طلایی برای افغانستان باشد ونباید ان را از دست داد زیرا بعد ا زاعلام  این استراتیژی ضرور است که امریکایی ها وضعیت درافغانستان و منطقه را جدی بگیرند و فشار بیشتر برمنابع تمویل ، وتجیهز گروه های هراس افگن واردکند.
یک هفته از اعلام راهبرد جدید امریکا درمورد افغانستان میگذارد ونظامیان امریکایی نیز از این فرصت استفاده کرده واماده گی برای حملات برمواضع گروه های هراس افگن در این کشور را میگیرند .
یکی از نظامیان امریکایی درپایگاه هوای  نظامی بگرام  که یکی از بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در افغانستان عنوان شده، گفته است: ازدیاد حملات هوایی منجربه آن شده که واحد های قوای هوایی امریکا دربگرام مراقبت های تخنیکی  وتلاش های استخباراتی شان دربگرام را نیزافزایش دهند.
سخنگوی نظامیان امریکایی د رکابل میگوید که اقدام قوای امریکا درانجام عملیات هوایی، هنوزبه سه حالت محدود ،دفاع خودی ، حملات ضد دهشت افگنی علیه گروه های معین وکمک رساندن به نیرو های افغان درحصول دست آورد  های استراتیژیک است.
درهمین حال جنرال نیکلوسن قوماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتودر افغانستان استفاد از حملات هوایی برمیدان های جنگ علیه  گروه های هراس افگن را موثرخوانده و تاکید کرده است زیرا  دشمن  از قوای هوایی  می هراسد .
درراهبردی جدید امریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور انکشور،پاکستان را مسوول پناه دادن شبکه های هراس افگن دانسته است یعنی پاکستان  یک جای امن  برای گروه های هراس افگن است که از آنجا عملیات های شان  را درافغانستان راه اندازی میکنند.
از همین رو،ترامپ درجریان سخنرانی خود از پاکستان به دلیل پناه دادن به شورشیان افغانستان سخت انتقاد کردوخواستارهمکاری بیشتر هند رقیب منطقه یی  پاکستان در حل بحران افغانستان  شده است.
رئیس جمهورامریکا تاکید کرد که پاکستان پس ازکمایی کردن ملیارد ها دالرامریکایی بعد از سال 2001 برتعهد خود علیه گروه های هراس افگن صادقانه عمل نکرده است بلکه به سازمان ها و شبکه های پناه داده که هرروز کوشش می کند مردم ما را بکشند .
اما پس ازانکه  پاکستان از بهرحمایت هراس افگنان  ازسوی رئیس جمهورامریکا در اعلام راهبردی جدید واشنگتن  درقبال افغانستان ،متهم شناخته شده مقامات پاکستان درواکنش چنین پاسخ داده اند که ارتش امریکا در ازبین بردن مخفیگاه های هراس افگنان در داخل افغانستان ناکام شده است .
وزیرخارجه پاکستان گفته است  که واشنگتن نباید تقصیر ناکامی  خود در جنگ طولانی افغانستان رابه گردن انکشور اندازد وپاکستان هرگونه پناه دادن به افراد وابسته به گروه های هراس افگن  افغان را رد میکند .
ازسوی دیگر وزیرامورخارجه روسیه نیزبا واکنش تند  از اعلام استراتیژی امریکا درقبال پاکستان با انتقاد گفته است اعلام استراتیژی  جدید امریکا هیچ نتیجه ای  نداردویک راهبرد غیر عملی است .
ضمیرکابلوف نماینده خاص روسیه درامورافغانستان درتازه ترین اظهارات با انتقاد از راهبرد جدید امریکا که بیشتر پاکستان مسوول ناامنی های درا فغانستان میباشد ، گفته است بدون ایفای نقش پاکستان،هیچ راه حلی  برای افغانستان متصور نیست
چین و ایران نیز در جمله کشورهای است که از یک سو با حکومت افغانستان تعهد همکاری دارد اما از سوی دیگر  راهبرد جدید امریکا را که در ان مسوول حامی گروه های هراس افگن برملاشده ، انتقاد  کرده اند .
حامدکرزی رئیس جمهوربیشین کشور نیزگفته است که استراتیژی دونالد  ترامپ علیه منافع ملی کشور است و تاکید کرده است که نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا  برای ازبین بردن گروه های هراس افگن ازجمله القاعده  به افغانستان امده بودند  امااشتباهات نظامیان  خارجی باعث شعله ور شدن  جنگ در افغانستان شد در حالی که پناهگاه های هراس افگنان  درخارج از افغانستان ودرخاک پاکستان باید هدف حمله قرار می گرفت.
در همین حال اگاهان اموربه این باوراند که اگرافغانستان بتواند یک دیپلوماسی  فعال وتهاجمی را علیه ماجراجوی های پاکستان اغاز نماید  وکشور های منطقه وفرا منطقه راقناعت دهد که پاکستان کشوری   تروریست پروراست د رچنین وضعیتی نه تنها امریکا بلکه  تعداد زیادی  از کشورها پاکستان را تنها خواهدگذاشت .
به گفته آنان  ازوضعیت چنین معلوم میشود  که نسبت به هر رئیس جمهوردیگرامریکا ، دونالد ترامپ موقف سخت تری در برابر پاکستان خواهد داشت .
درحالیکه مردم وحکومت افغانستان باربار ، از پاکستان از بهرحمایت گروه های هراس افگنان به شدت انتقاد کرده  و مسوول تمام ناامنی ها درافغانستان میدانستند د اما هیچ مرجع بین المللی و جامعه جهانی  به صدا مردم وحکومت افغانستان گوش ندادند تا اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهورامریکا بعد ازمشوره ها و بررسی ها از اوضاع افغانستان با مشاورین ونظامیان امریکا  به این نتیجه رسید که در راهبرد جدید اش ، پاکستان را مسوول پناه دادن به گروه های هراس افگن معرفی نماید  و نیز برخی کشورهای که ازاین راهبرد به نفع پاکستان انتقادکردند
این گونه موضع گیری نشان میدهد که برخی  کشور ها همچنان حامی گروه های هراس افگنان اند و درناامنی و بی ثباتی افغانستان نقش فعال دارند و اشکار کردند که که در پی منافع خاص بوده حاضر اند از جنایت که پاکستان از طریق طالبان  داعشی ها در افغانستان انجام داد اند چشم پوشی کنند . جاوید روشان 

مشاهده در منبع اصلی