اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

محمد اشرف غنی، جریمه مالیاتی رسانه ها را معاف اعلام کرد

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر7 سنبله
محمد اشرف غنی رییس جمهوراسلامی افغانستان امروز درنشست با هیئت رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ ومسولان رسانه ها ، درحکمی جریمه مالیاتی رسانه ها را معاف اعلام کرد.
فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ به خبرنگار آژانس باختر گفت : درنتیجه تلاش های وزارت اطلاعات وفرهنگ و همکاری دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری امروز نشستی روزنامه نگاران با رییس جمهوری کشور درارگ ریاست جمهوری مساعد شد .
او افزود که دراین نشست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ و هئیت رهبری این وزارت ، مسولان رسانه ها، نهاد های ژورنالیستی ، مشاوران امورفرهنگی رییس جمهوری، وزیرتجارت وصنایع، معینان وزارت های مالیه و عدلیه حضورداشتند .
معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که دراین نشست رییس جمهور کشور درحکمی جریمه های مالیاتی رسانه ها را معاف اعلام کرد و درحکم تصریح شده که  تمام مالیاتی که ازسال های گذشته تا کنون بررسانه ها وضع شده بود، به خاطرجلوگیری از ورشکسته شدن رسانه ها، معاف شد.
همچنان درحکم تذکررفته است که مالیات به تعویق افتاده رسانه ها به صورت اقساط ماهوار، درهفت سال پرداخت شود و نیز دراین حکم آمده که با پرداخت قسط اول مالیات ، رسانه ها میتوانند جوازفعالیت شان را تمدید کنند.
رییس جمهور کشور دراین حکم تصریح کرده است که ازرسانه های چاپی مطابق قانون رسانه ها ، مالیات اخذ نمیشود.
معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ افزود که رییس جمهوربا اشاره به برخی قوانین ازجمله قوانین عواید برمالیات که ممکن برخی مواد آنها با قانون رسانه های همگانی تعارض داشته باشد، تاکید کرد که قانون رسانه های همگانی برتمام این قوانین ارجحیت دارد و هیچ قانونی نمیتواند درتعارض با آزادی بیان و قانون رسانه های همگانی وضع شود .
همینگونه دراین نشست رییس جمهوری کشور وعده داد که سهولت های بیشتری را  برای فعالیت رسانه های آزاد ایجاد میکند و دراین راستا به وزارت مالیه هدایت داد که درمشوره با مسولان رسانه ها ، نهاد های ژورنالیستی و مسولان ذیربط ، موضوع مالیات رسانه ها را مورد بررسی قرار دهد.
همچنان رییس جمهوری کشور برحمایت ازآزادی بیان ، تسهیل کاررسانه ها و ضرورت گردش آزاد اطلاعات درجامعه ، تاکید کرده  گفت که حکومت وحدت ملی از هیچگونه حمایت دراین زمینه دریغ نخواهد کرد .
فاضل سانچارکی خاطرنشان ساخت که دراین نشست، رییس جمهوری ، بر حمایت اززنان ژورنالیست وضرورت استخدام دختران ژورنالیست دردفاتررسانه یی ریاست  جمهوری و سایر نهاد های رسانه یی حکومت تاکید کرد و گفت که باید اززنان و دختران دررسانه ها حمایت بیشترصورت بگیرد.
همچنان رییس جمهور افزود که در تمام قرن 20 ، کشور سانسورحاکم بوده اما بیش از110 سال است که ما رسانه و مطبوعات داریم و دراین راه آزادی خواهانی بودند که جان شان را ازدست دادند و نتیجه آن اینکه آزادی بیان تحفه ای نیست که ازبیرون وارد شده باشد بلکه آزادی بیان ریشه درتاریخ و گذشته تاریخی ما دارد.
محمد اشرف غنی رییس جمهوراسلامی افغانستان برضرورت دسترسی به معلومات تاکید کرده و وعده سپرد که درصحبت های ویدیویی با والی ها به آنان توصیه خواهد کرد که زمینه دسترسی ژورنالیستان به معلومات را بیشتر مساعد بسازند.
به همین ترتیب رییس جمهور برضرورت تقویت ژورنالیزم تحقیقی درکشورنیز تاکید کرده گفت که ژورنالیزم تحقیقی یک ضرورت جدی و مورد نیاز افغانستان است ودراین راستا به وزارت اطلاعات وفرهنگ هدایت داد تا حد اقل 2 تا 4 جایزه را برای ژورنالیستان که گزارش های تحقیقی تهیه میکنند ، این جایزه ها اهدا شود و درزمینه ارزیابی این نوع تحقیقات باید کمیته تشخیص ایجاد گردد.
سانچارکی گفت که دراین نشست رییس جمهور کشوربه تامین امنیت، مصئونیت و حفاظت جان خبرنگاران اشاره کرده و نیز به خاطررسیده گی به دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران تاکید کرده گفت که این دوسیه ها به صورت جدی مورد بررسی قرارد بگیرد.
دراخیراین نشست مسولان و نماینده گان رسانه ها مشکلات شان را ازناحیه مالیات ، امنیت ، دسترسی به اطلاعات و مشکلات مالی خود را با رییس جمهور درمیان گذشتند که درمقابل رییس جمهور کشور به خاطررسیده گی به مشکلات آنان وعده همکارسپرد. احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی