اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

مهمترين ويژگى ساختار اجتماعى و فرهنگى

به گزارش افغان خبر،

تكثر قومى و تنوع مذهبى در افغانستان مهمترين ويژگى ساخت اجتماعى و فرهنگى آن به شمار مى رود.

به حكم تحليل و تجويز جامعه شناختى اين چندگانگى و به عبارت ديگر پارگي هاى اجتماعى بايد در آيينه نظام سياسى و بافت قدرت بازتاب بيابد تا هم نظام سياسى و نهاد دولت به ثبات برسد و هم زمينه براى توسعه جامعه فراهم شود.

تغيير استراتژى تحميلى آمريكا و تدوين راهبرد جديد اين كشور كه مركز ثقل آن اعتراف و به رسميت شناختن اين تنوع و تكثر در مقام ثبوت است، مستلزم ايجاد قواعد حقوقى تازه براى تسهيل شرايط بازيگرى نخبگان جامعه در مقام اثبات مى باشد. به تعبير ديگر تا وقتى سازوكار و مكانيسم قانونى براى بازيگران منسوب به گروه هاى قومى مختلف در جامعه طراحى نشود و تدوين، هيچگونه تغييرى در وضعيت موجود پديد نخواهد آمد و بحران هاى گوناگون كشور كه معلول متغير مستقلى به نام "تمركز قدرت" اند، همچنین به سوى تراكم شدن پيش خواهند رفت.
لذا كنشگران حوزه مقاومت بايستى ضرورت تمركززدايى را نه صرفا مفهومی بلكه شهودا بدانند و تحقق آن را در چارچوب نظام فدرال پى بگيرند.

عبدالله پیمان

مشاهده در منبع اصلی