اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

حمايت از عطا هيچ دردى را دوا نمى كند

به گزارش افغان خبر،

حمايت از عطا هيچ دردى را دوا نمى كند، عطا و اشتباهات افراد مانند او بوده است كه تاجيكان اكنون سر خورده شده اند، بودن و يا نبودن اين و آن فرد مهم نيست، كوشش كنيد تا روح مقاومت و ايستادگى را در مردم زنده كنيد تا دلقک اين تيكه دار و يا آن تيكه دار شويد.

به حافظه هایتان مراجعه كنيد و فیلم هاى اعمال، دروغ ها و وعده ها و تناقصات در كاركردهاى اينها را يکبار سر كنيد و تماشا نمایيد و با خرد به آن بپردازيد، مگر همين عطا به آمدن حكمتيار كمپاين نكرد، براى وزراى فاشيست غنى راى جمع نكرد، زير پاى غنى حرير سرخ هموار نكرد، منار يك جنايتكار در مزار بلند نساخت، با همين همدرد شب نشينى نكرد و ده ها و صد حرف و اشتباه از اين قماش، اگر غنى همين فردا برايش روى خوش نشان دهد باز او سر قوماندان خواهد بود و شما كه مدح سرایی مى كنيد باز به توجيه معامله ها خواهيد پرداخت.

عطا مامور اين حكومت است و اگر راست مى گويد بايد اين حكومت را كه نامشروع هم است غير مردمى و دست نشانده، اعلام كند و مناطق را كه در كنترل دارد مستقل اعلان نمايد، ورنه باور دارم كه فردا با غنى و حكمتيار با بهانه هايى تكرارى خواهد نشست و شما كه پشيبانى مى كنيد دهن تان باز و بسته خواهد شد و متعجب.

نجیب سلام

مشاهده در منبع اصلی