اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

هیچ ابهامی درباره استراتژی آمریکا وجود ندارد

به گزارش افغان خبر،

يافته هایی از درون و بيرون استراتژى جديد آمریکا:

-اعلام حضور امريكا تا زمان نامعلوم در افغانستان به مفهوم حضور دايمى امريكا در افغانستان است.
-امريكا شرايط را خود مساعد مي نمايد تا حضورش را در افغانستان موجه بسازد.
-در مورد پاكستان حرف هاى شان تازگى ندارد بلكه همان حرف هاى كهنه است كه ملمع كارى شده است.
-مغلق خواندن جامعه افغانى به معناى ادامه(گدودى) و ملوک الطوايفى در افغانستان است.
-امريكا در استراتژى جديد اش هيچگونه برنامه صلح براى افغانستان ندارد.
-جنگ در افغانستان سال ها ادامه خواهد داشت و خاموش نمي شود.
-امريكا پلانى براى صلح افغانستان ندارد و استراتژى شان متكى بر جنگ است.

این در حالی است که اظهار وزير خارجه امريكا از روى ابهامات استراتژى جديد امريكا پرده برداشت.

وزير خارجه امريكابه فاكس نيوزگفت: امريكا در افغانستان حضور دايمى خواهد داشت و بيرون نمي شود.

ديويد پترويس جنرال امريكايى گفت كه قواى امريكا سال ها در افغانستان باقى مي ماند.

گمان مبر كه به پايان رسيده كار مغان
هزار باده ناخورده در رگِ تاك است

عبدالجبار تقوا

مشاهده در منبع اصلی