اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

مبارزہ علیه دھشت افگنی را مذهبی نسازیم

به گزارش افغان خبر،

در یکماه گذشته داعش که ھمان طالبان حکومتی ھست کشتار ھزاره ھا و شیعه ھا را تشدید بخشیده است۔ فکر می کنم که اینھم بخشی از پلانِ از بین بردن مقاومت مردم شمال می باشد۔

ایتلاف نجات افغانستان که عمدتن متشکل از اقوام تاجک، ازبک و ھزاره می باشند مشکل فرقه ای در بین خود ندارند و شیعه و سنی در یک صف علیه بی عدالتی و انحصار قومی می رزمند. تا این ایتلاف و ھمکاری موجود ھست تسخیر شمال برای حکومت قبیله گرا ممکن نمی باشد. باید این اتحاد را از بین برد و علیه ھمدیگر قرار داد تا مقاومت از بین برود.

داعش(طالبان حکومتی) می خواھد با بزرگ ساختن اختلاف مذھبی بین شیعه و سنی زمینه ی پذیرش و ھمدلی در بین اقوام تاجک و ازبک در شمال پیدا کند تا مردم تاجک و ازبک پشتون ھای داعشی یا طالبی را به خوشدلی بپذیرند و پشتونیزه کردن شمال و وزیرستان ساختن به سهولت صورت گیرد. گرویدن مردم شمال به گروه داعش و طالب سبب خواھد شد که آنها خودشان رھبران خود را سر ببرند و شمال را بدون مقاومت بدست قبیله گرا ھا بسپارند.

در طرف دیگر قضیه در بین شیعه ھا ھم کسانی ھستند که می خواھند اختلاف ھای مذھبی اوج بگیرند تا رھبری آنها تثبیت شود. برای مردم باید واضح باشد که سیاست مذھبی و ھیچ وقت به نفع ھزاره و شیعه در افغانستان نمی باشد۔

در شرائط موجود بهترین گزینه ھمکاری ھمرای ایتلاف نجات می باشد۔ ھیچ قوم به تنهای خود نمی تواند در این اوضاع نهایت پیچیده پیروز شود. راه کوتاه و قانونی از بین رفتن این حکومت، جاگزینی یک حکومت موقت و انتخابات زود ھنگام می باشد۔ در کدام ساحه و در کدام منطقه از دسیسه و کشتار این حکومت می توانید جلو گیری کند۔ تا به کی جنازه دفن می کنید۔ تا کی اعلامیه پخش می کنید۔

جواد ايثار

مشاهده در منبع اصلی