اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

ایزد یار شکایات موترفروشان را استماع کرد

به گزارش افغان خبر،
کابل 6  سنبله باختر
محمد علم ایزد یار نایب اول مشرانوجرگه امروزدر دیداری خواستها وشکایات شماری ازشهروندان را استماع نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر در این دیدار نخست ، یکتعداد ازموترفروشان شهرکابل شکایت شان را بازگونموده،گفتند که نجیب الله کابلی عضوپیشین ولسی جرگه حدود یک ملیون دالرازآنها مقروض میباشد؛ ولی ازپرداخت آن خود داری می نماید وافزودند درمورد حکم توقیف وی ازسوی ارگانهای عدلی وقضایی صادر گردیده،اما موصوف را پولیس به ارگانهای عدلی حاضر نمی نماید و آنها هشداردادند اگر به خواستهای شان رسیدگی نشود، دست به تظاهرات خواهند زد.
نایب اول مشرانوجرگه با دعوت شاکیان به خویشتن داری، در تماس تیلفونی با سرپرست قوماندانی زون 101 آسمایی  کابل این مساله را مطرح کرد که ازسوی قوماندانی زون متذکره درزمینه اطمینان داده شد.
طبق یک خبردیگر ،  نایب اول مشرانوجرگه در نشست جداگانه ، با سناتورمحمد عمر شیرزاد والی پیشین ولایت  فراه پیرامون مسایل جاری کشور ازجمله تامین امنیت وهمکاری مردم با نهادی های امنیتی گفتگو کرد.
  محمد علم ایزدیار ازخدمات محمد عمر شیرزاد در مجلس سنا وولایت فراه یاد آوری کردوگفت که شخصیت های اثر گذار میتوانند تا همکاری مردم با ارگانهای امنیتی کشوررا جلب وتوسعه دهند وبا حمایت مردم ارگانهای امنیتی میتوانند توطیه های  دشمنان وطن  را خنثی نمایند .کابل 6  سنبله باختر
محمد علم ایزد یار نایب اول مشرانوجرگه امروزدر دیداری خواستها وشکایات شماری ازشهروندان را استماع نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر در این دیدار نخست ، یکتعداد ازموترفروشان شهرکابل شکایت شان را بازگونموده،گفتند که نجیب الله کابلی عضوپیشین ولسی جرگه حدود یک ملیون دالرازآنها مقروض میباشد؛ ولی ازپرداخت آن خود داری می نماید وافزودند درمورد حکم توقیف وی ازسوی ارگانهای عدلی وقضایی صادر گردیده،اما موصوف را پولیس به ارگانهای عدلی حاضر نمی نماید و آنها هشداردادند اگر به خواستهای شان رسیدگی نشود، دست به تظاهرات خواهند زد.
نایب اول مشرانوجرگه با دعوت شاکیان به خویشتن داری، در تماس تیلفونی با سرپرست قوماندانی زون 101 آسمایی  کابل این مساله را مطرح کرد که ازسوی قوماندانی زون متذکره درزمینه اطمینان داده شد.
طبق یک خبردیگر ،  نایب اول مشرانوجرگه در نشست جداگانه ، با سناتورمحمد عمر شیرزاد والی پیشین ولایت  فراه پیرامون مسایل جاری کشور ازجمله تامین امنیت وهمکاری مردم با نهادی های امنیتی گفتگو کرد.
  محمد علم ایزدیار ازخدمات محمد عمر شیرزاد در مجلس سنا وولایت فراه یاد آوری کردوگفت که شخصیت های اثر گذار میتوانند تا همکاری مردم با ارگانهای امنیتی کشوررا جلب وتوسعه دهند وبا حمایت مردم ارگانهای امنیتی میتوانند توطیه های  دشمنان وطن  را خنثی نمایند .

مشاهده در منبع اصلی