اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

برگزاری برنامه آموزشی کاشت و پروسس سمارق

به گزارش افغان خبر،

ریاست اقتصاد خانواده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور ایجاد اشتغال زایی برای بانوان ، بهبود بخشیدن مصؤنیت غذائی، رشد اقتصاد خانواده ها، ترویج سمارق وبلند بردن سطح آگاهی خانم های زراعت پیشه برنامه ای را دایر نمود.
در این برنامه که شیوه های جدید کاشت و پروسس سمارق در آن آموزش داده می شود، به تعدا 140 خانم اشتراک داشتند که بصورت دوره ای تدریس میگردند.
 اشتراک کننده گان بصورت عملی و نظری در مورد آماده سازی زمین، شیوه های جدید کاشت و شیوه های رفع حاصل آموزش خواهند دید.
سمارق یک گیاه داروئی مؤثربرای بیماری های قلبی، شکر، فلج اطفال، کمک کننده به هضم غذا، کاهش فشارخون، چربی خون و برای انکشاف جسمانی وتقویه بدن مفید است.

مشاهده در منبع اصلی