اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

کشت زعفران دربغلان ترویج میشود

به گزارش افغان خبر،
پلخمری 5 سنبله باختر
هشت قطعه زمین نمایشی کشت زعفران در شش ولسوالی ولایت بغلان ایجادشده است ودرنظراست که این نبات درهمه ولسوالی های آن ولایت گسترش یابد.
عبدالمحمودغفوری مدیرترویج وانکشاف ریاست زراعت ولایت بغلان در مصاحبه با خبرنگارآژانس باختر گفت که این قطعات نمایشی در ولسوالی خنجان، ده صلاح، بنو، دهنه غوری، نهرین وپلخمری ایجاد شده وقرار است در همه ولسوالی های بغلان که آب وهوای مساعد برای کشت زعفران دارد گسترش داده شود.
وی درجواب سوالی که آیا برای دهقانانی که درزمین های شان قطعات نمایشی ایجادگردیده ازطرف ریاست زراعت بغلان کمک صورت گرفته است گفت هر قطعه نمایشی زعفران پنجصد مترمربع می باشد که برای هرقطعه دوصدوپنجاه کیلوگرام پیاززعفران وسایل وابزارکارازطرف ریاست زراعت ولا یت بغلان برای دهقانان توزیع شده است.
مدیرترویج وانکشاف ریاست زراعت بغلان گفت، فی کیلوگرام پیاز زعفران در بازار سه صد افغانی به فروش میرسدکه دهقانان ما ازبلند بودن قیمت پیاز زعفران شاکی اند وتوان خرید آنرا ندارند و این سبب شده است تا دهقانان ازکشت زعفران خود داری کنند.
اوگفت، در یک جریب زمین ازهشتصد تا یک هزارکیلوگرام پیاز زعفران نیاز است.
اواضافه کرد زعفران جایگزین خوب برای کشت خشخاش است که با یک بار کشت تا ده سال حاصل میدهد.
وی در اخیرگفت کشت زعفران برای اولین باردر سال 1391 به صورت نمایشی درولایت بغلان صورت گرفت که نتیجه خوبی درپی داشت وما آرزومندیم تا بتوانیم کشت زعفران رادر ولایت بغلان گسترش دهیم تاباشد دهقانان مااز کشت خشخاش روگردانند وبه زرع زعفران ودیگر نباتات بپردازند. قایم

مشاهده در منبع اصلی