اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

منبع ویروس کانگو گاو، گوسفند وبز است

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر  5 سنبله
وزارت زراعت و آبیاری از شهروندان می خواهد تدابیر محافظتی را در هنگام ذبح حیوان به خاطر قربانی مد نظر داشته باشند .
به گزارش آژانس باختر، این تقاضا درحالی صورت می گیرد که چند شایعه تب کانگو در میان شهروندان اسباب نگرانی گردیده است . 
اکنون وزارت زراعت و آبیاری می گوید، تب کانگو که یک مرض کشنده ویروسی است  و مرض مشترک بین انسان وحیوان میباشد، ازطریق گزیدن کنه داخل بدن حیوان شده وبدون اینکه ازخود علایم کلینیکی نشان دهد دربدن حیوان باقی میماند. حیوانات مانند گاو، گوسفند و بزمنبع عمده ویروس تب کانگو میباشند.
به منظور مصاب نشدن مردم به این مرض وزارت زراعت، آبیاری از مردم می خواهد تا  در هنگام ذبح قربانی و استفاده از گوشت آن، به نکات زیر توجه کنند.
1. درهنگام ذبح گاو، گوسفند وبز وغیره همیشه ازدستکش وچپن محافظتی که آستین ودامن آن دراز باشد استفاده نمایند
2. درهنگام ذبح وپوست کردن حیوانات ازگرفتن کارد قصابی دردهن خود داری نمایید
3. بخاطرازبین بردن کنه ها حیوانات وطویله های آنها را با مشوره داکتران صحت حیوانی دواپاشی نمایید
4. درصورت داشتن زخم دردستان ازذبح حیوانات وتوته کردن گوشت خودداری نماید
5. ازخوردن جگرنیم خام وگوشت نیم خام خود داری نماید
6. بعدازمراقبت اشخاص مصاب به تب کانگو دستهای تانرا با آب وصابون بشوید
7. دستهای تانرا همیشه بعد ازتماس با حیوانات وپاک کاری طویله  یا محل نگهداری حیوانات با آب وصابون بشوید
8. درصورت مراجعه به موقع مریض به داکترتب کانگو قابل تداوی است.      نالان

مشاهده در منبع اصلی