اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

کشتارهای قومی طالبان، مکمل سیاست غنی و برادران

به گزارش افغان خبر،

کشتارهای قومی طالبان، مکمل سیاست حذف غنی و برادران.

به باور من، کشتارهای قومی در دوره حکومت وحدت ملی، بخشی از یک برنامه هدفمند و سیاسی است که شماری از تکنوکرات های سیاستگر جامعه پشتون، بسیار حساب شده و برنامه شده برای حذف و تضعیف جریان های سیاسی رقیب و گروهای هدف شان، به اجرا می‌گذارند.

آری که نباید گناه و خطای این عده تکنوکرات بی باور به مردم را به پای تمام جامعه پشتون کشور بنویسیم. چون واقعیت امر این است که مردم عادی جامعه پشتون، بیشتر از مردم غیر پشتون در کشور، بدبخت، دربدر و قربانی بوده اند/می‌باشند. خلط نکنیم که من از یک مشت تکنوکرات بی ریشه در میان مردم گپ می زنم. نه از مردم عادی و مردم بدبخت و قربانی شده.

تکنوکرات های غرب برگشته که در دوره حکومت وحدت ملی به قدرت رسیده اند، به باور من یک مشت انسان فاشیست و هژمونی خواه و حذف اندیش هستند که به مباحث بزرگ زیر مجموعه منافع ملی، باور و تعهد ندارند. آشکارا و بی تعارف در پی بازی تیمی تباری و سودای هژمونیک شان در قبال قدرت، ثروت و هویت هستند و هیچ مدارا و رعایت ندارند. نه قانون اساسی سرشان می‌شود نه اراده سیاسی و حقوق مدنی سیاسی شهروندان کشور. نه پارلمان را به رسمیت می‌شناسند نه مجلس و مصوبه‌هایش را به پشیزی اهمیت می‌دهند نه توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی را.

واقعیت امر این است که مجموعه‌ای حذف اندیش و به قدرت رسیده در دوره حکومت وحدت ملی، همه را حذف می‌کنند. کسانی را در مساجد و خیابان های کابل، کسانی را در ننگرهار، کسانی را در قندهار، کسانی را در بدخشان و تخار، کسانی را در قندز و بغلان، کسانی را در بلخ و شبرغان، کسانی را در هرات و همین گونه یک مجموعه بزرگ انسانی را در مناطق مرکزی افغانستان.

به صراحت کلام و کلمه، سخن می‌گویم. همزمان که مسوولیت تک تک از جمله هایم را به عهده می‌گیرم، غنی، اتمر و استانکزی را برای بار چندم به مناظره می طلبم. من باور دارم که مسببین فاجعه ها و بحران های بزرگ کنونی در کشور همین حضرات هستند. برای همین، این سه چهره خطاکار را بار دیگر به مناظره می طلبم.

وقتی اشرف غنی در صف رهبران سیاسی مخالف اش، بر مجموعه‌ای از رهبران سیاسی خطاکار و غیر قابل دفاع غر می‌زند و جیغ می‌کشد که "دا گز دا میدان"، من نیز با تمام صراحت و در کمال مسوولیت پذیری، خطاب به اشرف غنی، اتمر و استانکزی می‌گویم که اگر شما واقعا خطاکاران اصلی و مسوولان و مسببان اصلی فجایع دوره حکومت وحدت ملی نیستید، شهامت به خرج بدهید و به مناظره حاظر شوید.

درد من این است که یک مشت رهبرنمای دلال و معامله گر و تیکه دار قومی به عنوان ماهیان دهن پر آب و اصحاب پرونده های شرم آور، به نمایندگی از مردم و اراده سیاسی مردم در مقابل این خودکامگان فاشیست قرار دارند و واقعیت دردآور دیگر حضور ماهیان دهان پر آب در مقابل اشرف غنی است و از یک جاهایی "از ما است که بر ما است".

آصف آشنا

مشاهده در منبع اصلی