اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

سیاست خارجی آمریکا روی منافع اش است

به گزارش افغان خبر،

سياست خارجي دولت هاي امريكا متاثر از سه مكتب "هميلتونيسم"، "جكسونيسم" و "ويلسونيسم" می باشد.

1. مكتب هميلتونيسم: با تمركز بر ارزش هاي امريكايي به جاي منافع امريكا در خارج از كشور به دنبال گسترش و بسط ارزش هاي امریكايي نه از طريق جنگ و مداخله بلكه از طريق قرار دادن يك الگوي موفق پيگيري مي شود. هميلتونيسم بيش از انكه منافع محور باشد، ارزش محور بوده و اقدام به جنگ و مداخله را در قلمرو ساير نقاط مردود دانسته است.

2. مكتب جكسونيسم: برخلاف هميلتونيسم، اين مكتب در سياست خارجي و راهبردهاي امنيتي، مبتني بر منافع امريكا مي باشد. اصول مكتب جكسونيسم بر سه محور استوار است.
الف) اصل مداخله امريكا براي پاسداري و حفاظت و توسعه منافع ملي خود در ساير نقاط
ب) تاكيد بر حفظ و گسترش موقعيت امريكا به عنوان ابر قدرت
ج) واكنش و پاسخ سريع در برابر تهديدات و مخاطرات فراروي منافع ملي امريكا

3. مكتب ويلسونيسم: در اين مكتب مداخله در جهان براي حاكم كردن الگوها و ارزش هاي امريكايي و امريكايي كردن جهان صورت مي گيرد نه براي كسب منافع زودگذر و آني.

سياست خارجي و راهبرد دولت ترامپ را بر اساس مكتب جكسونيسم مي توان مورد بررسي قرار داد.

فواد امان

مشاهده در منبع اصلی