اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

بیجا شده های خم آب خواستار امنیت مناطق شان شدند

به گزارش افغان خبر،
شبر غان / باختر /4سنبله
چهارصدو پنجاه خانواده در اثر درگیری های اخیر در ولسوالی خم آب ولایت جوز جان بیجا شده اند.
رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به آژانس باخترگفت که شماری ازاین خانواده ها درولسوالی اندخوی ولایت فاریاب، شهرشبرغان و مزار شریف جابجاشده اند.که ازسوی مقامات محلی برای آنان غذای گرم توزیع میگردد.
اما این خانواده ها میگویند که این کمک ها نمیتواند نیازمندی آنان را رفع سازد  آنان از حکومت مرکزی ومحلی میخواهند، تا امنیت را در مناطق  شان  تامین کنند.
این در حالیست که پنج  هزارتن دیگر نیزدر نتیجه ناامنی ها از ولسوالی های قوش تیپه  ودرزآب آقچه  ومردیان ولایت جوزجان وولسوالی های ناامن ولایت  فار یاب نیزبیجا شده اند وخواهان  کمک از سوی  دولت میباشند. لیلما

مشاهده در منبع اصلی