مطالب مرتبط:

شماری از حقوقدانان افغان: رسیدگی به پرونده دوستم کار دادگاه ویژه است

به گزارش افغان خبر،

مطالب اخیر