اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 حوت , 1396

آرامي مي خواهيم بچه هاي ما آرامي مي خواهند

به گزارش افغان خبر،

گزارش ٦:٣٠ تلویزیون را از حمله دهشت افگنان به شفاخانه ٤ صد بستر ارتش مشاهده مي كردم. انگيزه اي نشستنم پاي اين گزارش اين بود كه ممكن حكومت سرنخي از همياران شورشيان دهشت افگن در درون نظام دريافته باشد؛ براي مرهم نهادن زخم هاي متألمان اين حادثه اقدام كرده باشد، ممكن شماري را به زندان افگنده باشد و كساني را به خاطر غفلت وظيفوي كيفر داده باشد. متاسفانه؛ تا پاين گزارش مقصر اصلي اين حادثه دلخراش معلوم نشد. ١٦ تن محبوس تا اكنون مظنون اند يعني تا الحال نظام نتوانسته است تحقيقات ابتدایي آن ها را تكميل كند و مقصر اصلي اين حادثه را دريابد.

در گزارش، پاره هاي از كنفرانس مطبوعاتي هلال الدين هلال، معين استخباراتي وزارت دفاع ملي جا داده شده بود. او در آن كنفرانس كه متصل حملهء دهشت افگنان برگزار شده بود براي مردم اين پيام را داشت، "حكومت در شمار كشته شدگان و زخميان اين حادثه هيچ چيز را كتمان نمي كند".
واقعا؛ اين جمله مزخرف ترين جمله اي است كه از معاون استخباراتي يك وزارت امنيتي براي بار دوم شنيده مي شود.

در پايان گزارش؛ مادر جگر سوخته اي كه ممكن پاره اي از خود را در اين حادثه از دست داده باشد، اين جمله را مي گويد: " ما آرامي مي خواهيم بچه هاي ما آرامي مي خواهد". برغم اين جمله اي استخوان سوز اين مادر حكومت تيم گرا و قوم محور* حاضر نيست حادثه هاي دلخراش را كه هزاران خانواده را بر گليم مأتم نشانيده است جدي پيگيري كند و عاملين آن را به جزاي شان برساند. مسوولين بي پروا و يا هم همسو با دهشت افگنان را به اشد مجازات برساند.
* منظور از "قوم محور" خط كشي هاي سود جويانه اي است كه راس حكومت به خاطر بقاي خويش ميان مردم كشور كشيده و نارضايتي شهروندان را از بدخشان تا قندهار و از فارياب تا نيمروز به دنبال داشته است.

خالد نجوا

(Visited 14 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی