اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 4 حمل , 1397

ارزیابی برنامه انکشاف شهری در افغانستان

به گزارش افغان خبر،

همکاران افغان-آلمان حکومتداری شهری را منحیث یکی از شش عناوینی که در محدوده چوکات مجمع حکومتداری افغانستان قرار دارد، مورد ارزیابی داده است.
این ارزیابی پیشنهاد نموده است که یک طرح مناسب برای پلان و حکومتداری شاروالی روی دست گرفته شود، یک بازنگری جامع امکانات شهرمطابق وسعت و نوعیت آن و یک لست تسهیلات موجود درهمسایگی شهر که از برنامه کمک با مردم محل مستفید خواهند شد، باید در اجندای حکومت گنجانیده شود.
اورځلا نعمت رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان گفت: ” این یک گزارش به موقع است زیرا برنامه بزرگ میثاق شهروندی فقط در ماه گذشته براه انداخته شد. این گزارش بعضی پیشنهاد های بسیار مهم را که در برنامه ریزی و در مجموع در عملی نمودن انکشاف شهری میثاق شهروندی باید در نظر گرفته شود، ارایه نموده است.”
رولا غنی، بانوی اول کشور گفت:” در ظرف دو سال گذشته مجمع حکومتداری افغانستان منحیث یک نهاد با نفوذ، حکومت افغانستان و جامعه بین المللی را از موضوعات عاجل مانند نقش جامعه مدنی، اصلاحات در خدمات ملکی و یا هم طرح برنامه و بودجه به سطح ولایات در افغانستان مطلع نموده است.”
برنامه مجمع حکومتداری برای افغانستان به کمک مالی دولت آلمان از طریق جی آی زید در سال 2015 راه اندازی شده بود و توسط کنسرسیوم تحت رهبری واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به همکاری گوپا و جی ایس تطبیق گردید.
قابل یاد آوریست که مراسم تجلیل ختم دو سال گفتمان پالیسی محور مجمع حکومتداری افغانستان به تاریخ سه جوزا  ۱۳۹۶در قصر مرمرین برگزار شد و مسوولین حکومت افغانستان، اعضای پارلمان، نماینده گان جامعه بین المللی، دانشمندان و جامعه مدنی در آن اشتراک نموده بودند.

(Visited 14 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی