مطالب مرتبط:

نظامیان افغان مرکز ولسوالی ناوۀ هلمند را دوباره تصرف کردند

مطالب اخیر