مطالب مرتبط:

معاون والی نام نهاد طالبان با سه فرد کلیدی آن گروه کشته شدند

مطالب اخیر