مطالب مرتبط:

رئیس‌جمهورغنی جهت بهبود وضعیت ترافیک و نواحی کابل، هدایات لازم داد

مطالب اخیر