اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 4 میزان , 1396

برگزاری برنامۀ آگاهی دهی از اضرارموادمخدر درمرکزاحیای امید

به گزارش افغان خبر، وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین، برنامۀ آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را برگزار کرد.

مشاهده در منبع اصلی