مطالب مرتبط:

گام دوم برای سهیم سازی زنان در لوی څارنوالی برداشته شد

مطالب اخیر