اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 4 میزان , 1396

گام دوم برای سهیم سازی زنان در لوی څارنوالی برداشته شد

به گزارش افغان خبر، براساس گزارشات واصله، دور دوم برنامه کارآموزی برای زنان در لوی څارنوالی راه اندازی شد.

مشاهده در منبع اصلی