مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی با سکرترجنرال سازمان جهانی گمرکات دیدار کرد

مطالب اخیر