مطالب مرتبط:

توقف صدها بوری مواد کیمیاوی مورد استفادۀ ماین پس از انتقال از پاکستان به افغانستان

مطالب اخیر