مطالب مرتبط:

غنی: پول های کمک شده برای برگزاری انتخابات از سوی جامعه جهانی نظارت گردد

مطالب اخیر