مطالب مرتبط:

پنج فردملکی درولسوالی بالا بلوک به به شهادت رسید

مطالب اخیر