مطالب مرتبط:

فعالان مدنى، ادارۀ حکومتى ننگرهار را در جلوگيرى از قتل هاى هدفى به ناکامى متهم کردند

مطالب اخیر