مطالب مرتبط:

بازارولسوالی ناوه هلمند توسط نظامیان تصرف شد و پیشروی همچنان ادامه دارد

مطالب اخیر