مطالب مرتبط:

تخصیص معاش ها در شهرداری کابل

مطالب اخیر