مطالب مرتبط:

یک فرماندۀ طالبان در جمع شورشیان کشته شده در قندز

مطالب اخیر