اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 11 حمل , 1397

بحران مشروعيت توام با بحران كفايت و كارآمدى

به گزارش افغان خبر،

بحران مشروعيت توام با بحران كفايت و كارآمدى حيات سياسى غنى را به پايان خط رسانده و دولت او را به سراشيب سقوط كشانده است.

عميق شدن شكاف هاى قومى، افزايش بى اعتمادى و تشديد تنش ميان نخبگان ملى و گردانندگان دولت، از هم گسيختگى درونى، سقوط اخلاقى حكومت و متهم شدن آن به داشتن آجنداى پنهان و ضد ملى در نزد افكار عمومى و… از كدها و مولفه هاى به شمارش افتادن معكوس عمر اين رژيم است اما از سنت برخورد غرب با اين نوع تحولات در كشورهاى ديگر برمي آيد كه آمريكا در دقيقه نود وارد ميدان بازى خواهد شد و با ايجاد تغييرات صورى و گزاره اى (يعنى كنار زدن غنى و همكاران اش) سعى در اقناع كنش گران كنونى خواهد كرد ولى جنبش هاى اجتماعى كشور اعم از جنبش رستاخيز تغيير و جنبش روشنايى بايد جاده تغيير بنيادى نظام را تا انتها بروند و عرصه را به كوته انديشان داخلى و بازيگران خارجى وا نگذارند. البته خدمات بى شایبه حكمتيار صاحب را در اين زمينه نبايد فراموش كرد، چون هر جا كه پاى ايشان برسد، آنجا "گُل گُلزار" مى شود!

عبدالله پیمان

(Visited 11 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی