مطالب مرتبط:

نیروهای امنیتی ادارۀ ولسولی ناوۀ هلمند را از طالبان پس گرفتند

مطالب اخیر