مطالب مرتبط:

هیئت افغان در نشست سیاسی مقامات عالی رتبه در امریکا شرکت میکند

مطالب اخیر