مطالب مرتبط:

رییس اجراییه ساختمان پوهنځی ‌های علوم اجتماعی و زمین شناسی پوهنتون بامیان را افتتاح نمود

مطالب اخیر