مطالب مرتبط:

درخواست حمایت بیشتر حکومت ازمحصولات وتولیدات زراعتی وصنعتی هرات

مطالب اخیر