اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

ميخواهم از جايگاه يك ج

به گزارش افغان خبر،

رحیمی محمد
۱ ساعت ·

علی کوهزاد:
ميخواهم از جايگاه يك جوان بيست وچهار ساله، ازمحقق بنويسم . از او كه تا هنوز حتي يك لحظه هم بااو ننشسته ام ، از رشادتها ومجاهدت هايش چيزي به ياد ندارم ، فقط از زبان مردم شنيده ام !
اما اين سوال در ذهنم ايجاد شده كه چرا با همه ي اين نديدن ها ونشنيدن ها ، تمامي رويا ها وآرزوهاي خود وهم نسلانم را در وجود اين مرد مي بينم؟؟
چرا يك جوان تحصيل كرده بايد تا اين حد دل درگيروي يك روحاني شصت ساله بي بندت ، وازتوهين وتحقيرش توسط عده ي از عناصر نان طلب ، شهرت خواه ودين گريز متاسف باشم ، در حاليكه بين من و اين مرد جز مشتركات خوني هيچ مشتركات ديگري وجود نداشته وندارد!
اما درست است كه درسال هاي جهاد ومقاومت ، رشادت وفداكاري هاي اين پهلوان افسانوي را نديده ام ، ولي در مدت دو سال اخير، نام و القابي كه به اين مرد نسبت داده شد است را زياد شنيدم كه بيشتر انها حاوي توهيين ، تهمت وبرچسپ هاي نا روابود.
در اين دو سال، هركه توانست به نحوي براي خورد كردن اين مرد، توطيه كردند وجلو كارهايش موانع ايجاد نمودند ، توهيين ها و فريادهاي زيادي به آدرس خودش وخانواده ش ارسال كرند و حتي عده اي آرزوي مرگش را نيزكردند !
مي گويند هر عملي يك عكس العمل را در پي خواهد داشت و در برابر اين كنش ها ورجزخواني ها ، منتظر واكنشي از جانب اين پهلوان بودم!
ولي محقق با كمال ناباوري ، در برابر اين همه فحاشي ها، هجمه سرايي ها ورجز خواني ها نتنها كه هيچ واكنش از خود نشان نداد ، بل در برخورد با ان افراد، نهايت مهرباني وصميميت ازخود نشان داد !
لازم نميدانم كه ازكسي نام ببرم ولي مي شناسم كساني را كه بعد از قضيه سربريدن تبسم ، وپروژه ي توتاپ ركيك ترين حرف ها ونا روا ترين تهمت هارا درصفحات اجتماعي عليه محقق نوشته بودند ، واما وقتيكه متوجه شدند خاكه ي شعار دادخواهي ، ازسربريده شده ي تبسم ازسفارت خانه هاي كشورهاي همسايه نوشته و پول پلاكارت ها ، شعارها وعناوين ازسفارتخانه هاي كشورهاي خارجي پرداخته ميشود ، پروژه ي تو تاپ بهانه ي است براي رسيدن به قدرت ، شهرت ، نان ونوا!
با روشن شدن موضوع وافشاشدن چهره هاي پشت اين سناريو ، عده ي ازجوانانيكه ، انديشه ي نيك ، ضمير پاك وقلب شان براي مردم شان مي تپيد ، آمدند پيش همين پهلوان ، پهلوان خم به ابرو نياورده هريك را، همانند يك فرزند در آغوشش گرفت ، مشكلات شان را پدرانه گوش كرد!
محقق در سياستش فردي بسيار باهوش و زيرك است و همواره سعي ميكند تا با تدبير و عقلانيت ، پيروز ميدان شود نه با ناجوانمردي ،توهيين ،تهمت،تخريب و برهم زدن قاعده ي بازي ، واين مساله اوج هوشياري و زيركي وي رانشان ميدهد واين امر باعث گرديده است كه محبوبيت اين پهلوان دربين نسل جواني كه شناخت زيادي ازوي نداشته وندارند روزبه روز زياد وقلب هاراتسخير كند.
در نقطه ي مقابل افرادي كه به هر نحو ممكن وبا ايجاد هر دستاويز ناجوانمردانه اي ، قصد غلبه بر اين پهلوان را داشتند. افرادي كه بقولي ، دير امده و قصد زود رفتن داشتند.
خنده آور است همان افرادهايكه در سالهايي دشوارجهاد ومقامت كه محقق هم مبارزه مي كرد وهم مشق سياست و كياست اين افراد در حال بازي تشله و يا در گهواره بودند، اكنون اين مردان براي مرديكه نيم قرن تمام دركوره ي سياست شاخ و شانه كشيده ، هماورد طلبي ميكنند اما بيخبر ازاينكه انها افرادي بودند كه مسابقه ي شطرنج را با ورزشهاي رزمي اشتباه گرفته و گمان ميكردند كه بايد با ضربه اي محكم به وسط خانه هاي شطرنج بكوبند. به ياد شاعر سخن سراي فارسي حافظ شيرازي كه ميفرمايد:
جاي ان است كه خون موج زند در دل لعل،
زين تغابن كه خزف ميشكند بازارش.
فكر ميكنم پاسخ سوالم را بخوبي يافتم و مطمنم كه دليل اينهمه محبوبيت اين پهلوان ، در چند جمله خلاصه ميشود: صبر و شكيبايي، مهرباني ، عطوفت ، بخشش ، گذشت ، سياست ، كياست و زيركي.

مشاهده در منبع اصلی